Stilling ledig

HjemStilling ledig

Søker flere betongarbeidere

Bli med i teamet her hos Helgeland Betong!

Nå kommer vinteren! Vil du jobbe innendørs som betongarbeider?

Betongarbeider – Forskalningssnekker

På grunn av stor etterspørsel og høy ordrereserve ut i 2022, søker vi etter tre produksjonsarbeidere til produksjon av hulldekke og element. Vi ser etter tre personer for fast ansettelse til varierte og interessante oppgaver i et trivelig og godt faglig miljø. I Nord-Norge er det mye vær! I vår hall er det et stabilt og fint klima året rundt.

Fagbrev innen bygg og anlegg er en fordel, men ikke et krav. Andre fagbrev kan også være relevant.

Det er også ønskelig om du har erfaring fra forskalingssnekring og/eller jernbinding, men ikke et krav.

Deler av produksjonslokalene til Helgeland Betong i Mo i Rana.

Arbeidsoppgaver:

 • Betonghåndtering
 • Produksjon av betongelementer
 • Forskalingsarbeide
 • Jernbinding
 • Ferdigbehandling av betongelementer
 • 5S (orden og renhold) i eget arbeidsområde

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant fagutdannelse
 • Erfaring som produksjonsarbeider på betongfabrikk
 • Erfaring med jernbinding og forståelse for tekniske tegninger
 • Norsk eller engelsk flytende
 • Førerkort B – Personbil
 • Førerkort T4 – motvektstruck
 • Førerkort G4 – Traverskran

Personlige egenskaper

For å passe inn hos oss må du være pålitelig, høflig, nøyaktig og interessert i betongyrket. Du må også være selvstendig, og ta ansvar for egne oppgaver. Vi ønsker at du har lite fravær.

Hva vi tilbyr

Helgeland Betong har en arbeidsstokk med fin spredning i alder, god kompetanse og et godt arbeidsmiljø.

Vi legger stor vekt på utvikling av våre ansatte både gjennom kursing og skolegang, men også personlig gjennom tillitsbasert ansvar.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, godt arbeidsmiljø og en hektisk og utfordrende stilling. I tillegg får du treningsmuligheter på treningssenter. Høres dette ut som den rette jobben for deg?

Send mail med CV til sb@helgelandbetong.no innen 9. januar 2022 for å søke.

Har du spørsmål? Kontakt daglig leder Stian Bohlin på tlf.: 95905404 eller på mail sb@helgelandbetong.no

SØKNADSFRIST: 09.01.2022

Om Helgeland Betong

Helgeland Betong er regionens største leverandør av ferdigbetong, og en av Nord-Norges største betongelementprodusenter. Vi produserer alt innen betongelementer og hulldekker til næringsbygg, industrilokaler, leilighetsbygg og ulike samferdselsprosjekter.

Vår styrke er dyktige fagfolk og produksjonskapasitet. Betongelementer er vår spesialitet; siden vi startet med elementproduksjon i 1973 har vi befestet vår posisjon som en av Nord-Norges største betongelementfabrikker.

Som en aktør i betongindustrien, bidrar vi til utvikling mot et felles mål om et mer bærekraftig samfunn. Det betyr at vi vil skape robuste bygg og anlegg, som også er bærekraftig i et livsløpsperspektiv. Fordi vi er kontinuerlig oppdatert på miljøkrav og digitale verktøy, kan vi levere de mest miljøvennlige og kostnadseffektive løsningene til alle prosjekter.

In English: Are you our new production worker?

Join the team here at Helgeland Betong!

Concrete worker – Formwork carpenter

Helgeland Betong is looking for production workers for the production of hole cover and element. We are looking for three persons for permanent employment for varied and interesting tasks in a pleasant and good professional environment. In northern Norway there is a lot of weather! In our hall there is a stable and nice climate all year round.

Certificate in construction is an advantage, but not a requirement. Other trade certificates may also be relevant.

It is also desirable with someone who has experience from formwork carpentry and / or iron binding, this is also not a requirement.

Tasks:

 • Concrete handling
 • Production of concrete elements
 • Formwork work
 • Iron binding
 • Finishing of concrete elements
 • 5S (order and cleaning) in separate work area

Wanted qualifications

 • Relevant vocational education.
 • Experience as a production worker at a concrete factory.
 • Experience with iron binding and understanding of technical drawings.
 • Fluent in Norwegian or English.
 • Driver’s license B – Passenger car.
 • Driver’s license T4 – counterbalanced truck.
 • Driver’s license G4 – Traverse crane.

Your characteristics

We need a person who is reliable, accurate and interested in the concrete profession. You must also be independent, and take responsibility for your own tasks. You must have good behavior and little absence.

Hva vi tilbyr

Helgeland Betong has a workforce with a good spread in age, good competence and a good working environment.

We place great emphasis on the development of our employees both through training and schooling, but also personally through trust-based responsibility.

We offer competitive conditions, good pension and insurance schemes, a good working environment and a hectic and challenging position. In addition, you get access to a fitness center.

If this sounds like an interesting job for you, please contact us by email or phone.

Contact CEO Stian Bohlin: tel. +4795905404 or email sb@helgelandbetong.no

APPLICATION DEADLINE:

January 9, 2022

Om Helgeland Betong

Helgeland Betong is the region’s largest supplier of ready-mixed concrete, and one of Northern Norway’s largest concrete element manufacturers. We produce everything within concrete elements and hole coverings for commercial buildings, industrial premises, apartment buildings and various transport projects.

Our strength is skilled professionals and production capacity. Concrete elements are our specialty; Since we started with element production in 1973, we have consolidated our position as one of Northern Norway’s largest concrete element factories.

As a player in the concrete industry, we contribute to the development towards a common goal of a more sustainable society. This means that we want to create robust buildings and facilities, which are also sustainable in a life-cycle perspective. Because we are constantly updated on environmental requirements and digital tools, we can deliver the most environmentally friendly and cost-effective solutions for all projects.